Sunday, March 21, 2010

105 DOSA BESAR - AL-HIKAM ALHATIMIYAH (IMAM IBNU ‘ARABI)

1. Syirik kepada Allah SWT.
2. Durhaka kepada orang tua.
3. Berkata dengan keji
4. Membunuh seseorang yang nyawanya telah diharamkan oleh Allah SWT.
5. Lari dari peperangan.
6. Sumpah palsu.
7. Seseorang membunuh anaknya kerana takut memberikan makan bersama anaknya (takut akan miskin)
8. Berzina dengan isteri tetangganya.
9. Sihir.
10. Memakan harta anak yatim.
11. Menuduh wanita baik–baik.
12. Meninggalkan solat.
13. Tidak mengeluarkan zakat.
14. Tidak melaksanakan haji, padahal ia mampu untuk melaksanakannya.
15. Membatalkan puasa tanpa ‘uzur.
16. Meminum khamr (arak), memerasnya, membawanya, menjualnya, dan menikmati harga atau hasil dari jualan khamr (arak) tersebut
17. Mencuri
18. Melakukan perbuatan zina.
19. Melakukan sodomi (liwat).
20. Bersumpah akan tetapi menyalahi sesuatu yang haq.
21. Melakukan Risywah (rasuah) atau suap untuk sesuatu hukum.
22. Berdusta atas Nabi Muhammad SAW.
23. Berbicara tentang Allah tanpa ilmu, baik terhadap Asma’, sifat, af’al dan ahkam-Nya.
24. Mengingkari apa–apa yang telah menjadi sifat Allah dan sifat Rasul-rasulnya.
25. Meyakini bahawasanya kalam Allah dan sabda Rasul-Nya, tidak memberikan manfaat apa-apa.
26. Zahir kalam Allah dan kalam Rasul-Nya adalah batil dan salah, akan tetapi juga kafir, penyerupaan dan sesat.
27. Meninggalkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW kerana sekadar mengikuti pandangan orang lain.
28. Mengutamakan khayal yang dinamakan ‘aqal (pemikiran).
29. Mengambil pajak secara zalim.
30. Berbuat zalim terhadap rakyat.
31. Politik yang zalim.
32. Pemimpin yang batil.
33. Idea-idea yang rosak.
34. Menginginkan kasyaf syaitani dari pada apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW
35. Memonopoli dengan harta rampasan.
36. Sombong/Takabbur.
37. Berbangga-bangga.
38. ‘Uzub.
39. Membanggakan (yang berlebihan terhadap pakaian atau orentasi dunia).
40. Ria’ (ingin dilihat orang) dan Sum’ah (ingin didengar orang)
41. Mengutamakan takut terhadap makhluk, dari pada takut terhadap Khaliq (Allah SWT).
42. Mengutamakan cinta kepada makhluk ketimbang cinta kepada Allah SWT.
43. Mengutamakan harapan kepada manusia ketimbang kepada Allah SWT.
44. Berkeinginan untuk menjadi besar di muka bumi ini, dan merosakkannya bila keinginannya itu tidak tercapai.
45. Menghina atau mencaci para sahabat Rasulullah SAW.
46. Merompak.
47. Mengakui kejahatan seseorang dalam ahlinya (dalam melakukan kejahatannya tersebut) sedangkan ia mengetahui akan kejahatan yang dilakukan seseorang tersebut.
48. Menyebarkan atau melakukan adu domba.
49. Tidak melakukan istinja saat setelah melakukan hadath (buang air kecil).
50. Seorang lelaki yang ingin menjadi atau menyerupai wanita.
51. Seorang wanita yang ingin menjadi atau menyerupai lelaki.
52. Seorang wanita yang menyambung dan meminta untuk disambungkan rambutnya.
53. Orang yang menyambung rambut.
54. Tatu.
55. Seseorang yang minta ditatu.
56. Yang mencabuti bulu/rambut halus di muka dan yang memintanya
57. Mencaci atau menghina keturunan
58. Seseorang yang tidak mahu mengakui bapanya.
59. Seorang bapa yang tidak mengakui anaknya.
60. Seorang wanita yang memasukan lelaki asing selain suaminya ke dalam rumahnya.
61. Meratapi kematian.
62. Menampar-nampar pipi (ketika meratapi kematian).
63. Mencabik-cabik atau merobek-robek pakaian (ketika meratapi kematian).
64. Seorang wanita yang mencukur atau memotong rambutnya sampai habis, ketika musibah dan kematian menimpa dan menghampirinya.
65. Merubah manar bumi serta ‘alam-‘alamnya.
66. Memutuskan hubungan silaturahmi.
67. Berlaku tidak adil dalam berwasiat.
68. Tidak memberikan hak waris kepada orang yang berhak menerima warisan tersebut.
69. Memakan mayyit atau bangkai, darah dan daging babi.
70. Membolehkan dan menghalalkan Talak, setelah talak tiga.
71. Melakukan hilah/tipuan atau mencari-cari alasan atas apa-apa yang telah Allah wajibkan atasnya.
72. Menghalalkan segala sesuatu, yang sudah jelas-jelas telah diharamkan oleh Allah SWT.
73. Membolehkan sesuatu yang haram, dan menggugurkan kewajiban dengan hilah.
74. Menjual seseorang yang merdeka.
75. Budak yang lari/ kabur dari tuannya.
76. Seorang isteri yang melakukan nusyuz/durhaka, atau lari dari rumah suaminya tanpa alasan.
77. Menyembunyikan ilmu, ketika ilmu itu sangat diperlukan untuk disebar.
78. Belajar atau menuntut ilmu kerana untuk mencari dunia, kekayaan, serta ingin dipandang oleh manusia.
79. Menyalahi janji.
80. Jahat atau licik dalam permusuhan.
81. Mendatangi wanita dari duburnya (saat melakukan jima’), dan mendatanginya saat waktu haidh tiba.
82. Mengungkit-ungkit sedekah, dan selainnya yang berkaitan dengan amal-amal kebaikan.
83. Berprasangka buruk kepada Allah SWT.
84. Menyalahkan Hukum-Hukum Allah, alam serta menyalahkan agama-Nya.
85. Mendustakan terhadap qadha’ yang telah Allah tetapkan.
86. Mendustakan terhadap takdir Allah SWT.
87. Mendustakan Allah SWT, bahawa Allah Maha Pemaksa atas hamba-Nya.
88. Mendustakan Allah SWT, bahawa Allah telah mengangkat Isa as.
89. Mendustakan Allah SWT, bahawa perkataan baik itu sampai kepada Allah SWT.
90. Mendustakan Allah SWT, bahawa Allah menulis buku catatan di sisi-Nya.
91. Mendustakan Allah SWT, bahawa rahmat Allah itu melebihi murka-Nya.
92. Mendustakan Allah SWT, bahawa Allah bertajalli kepada gunung, maka jadilah gunung itu goncang.
93. Mendustakan Allah SWT, bahawa Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih Nya.
94. Mendustakan Allah SWT, bahawa Allah memanggil Nabi Musa dan memanggil Nabi kita di hari kiamat kelak.
95. Mendustakan Allah SWT, bahawa Allah telah menciptakan Adam as dengan kedua tangan-Nya.
96. Mendustakan Allah SWT, bahawa Allah menggenggam langit ini dengan salah satu ‘tangan’-Nya serta menggenggam bumi ini dengan ‘tangan’ yang lain di hari kiamat.
97. Mendengarkan pada percakapan suatu kaum, yang mana kaum tersebut tidak menyukainya untuk didengarkan.

1. Seorang isteri yang berbuat keji pada suaminya.
2. Seorang budak yang berbuat keji kepada tuannya.
3. Membuat gambar haiwan, baik itu yang nampak bayangannya atau tidak nampak.
4. Melakukan dan memberikan riba, bersaksi atasnya, serta menuliskannya.
5. Melaknat sesuatu yang tidak berhak untuk dilaknat.
6. Mendatangi dukun, mendatangi paranormal, dan mendatangi tukang sihir, serta mempercayainya, dan mengamalkan apa-apa yang dikatakan oleh mereka.
7. Sujud kepada selain Allah SWT.
8. Bersumpah bukan kerana Allah SWT, ini sesuai dengan sabda Nabi SAW: Barangsiapa yang bersumpah selain-Nya, maka dia termasuk syirik

4 comments: